V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.
Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.
SŠ Rokycany, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.
Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.
Ředitelka SŠ Rokycany určila příslušné osoby za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Ing. Lukáše Lva a Kristýnu Čížkovou, DiS. (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: +420 776 034 836, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 1. Písemně
  1. elektronicky (viz odkaz pod textem „Podat oznámení“ s interaktivním formulářem pro podání oznámení níže)
  2. v listinné podobě zaslat na adresu:
   Střední škola, Rokycany
   Jeřabinová 96/III
   337 01 Rokycany
   obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“
 1. Ústně
  Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:
  1. telefonicky na telefonním čísle +420 776 034 836
  2. příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

pondělí, středa: od 08:00 hodin do 15:00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: od 08:00 hodin do 12:00 hodin
Oznámení je možné podat elektronicky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.

Podat oznámení